A Szent koronánk geobitzasz zománcképe kit ábrázol?


A Szentkoronánk Geobitzasz zománcképe kit ábrázol?

               I. Géza, Árpád-házi királyunk, (1074-1077) koronázása csak 1074-ben történik meg, mert addig Salamon királyunkkal sok konfliktusa volt. (Mogyoródi csata, stb.A két megkoronázott királyunk öli egymást! Működik
 a magyar átok.)
               Rögtön itt van a nagy kérdés: Milyen koronával történik a felkenés?
A “Szent-Istváni” korona Salamonnál van. Salamont a kor szokása szerint felkenték és megkoronázták. A történészeink azt tartják elfogatható-
nak, (Kristó Gyula) hogy a bizánci császár, Dukasz Mihály küld neki koronát, amin az ő képmása mellé felteteti Géza arcképét is.
 Ezt a koronát leendő felesége, a bizánci Szünadéné hozza magával.

                               Ez lenne a ” Szent-Istváni ” koronánk?

       Ezen korona alsó pántján /corona graeca/ van feltéve I. Géza király zománcképe is; görög felírattal:

 Гєωβιτzас Пιсτос Κρаλңс Τоυрхιас 
                     Geobitzasz pisztosz krales turkhiasz

             Magyarul:  Géza, turkia hívő királya, vagy                
                               Géza turkia hű királya  

                 Ezt a szöveget elsőként Veszprémi István olvasta el és fordította magyarra 1790 évben.
                 A fordítást a későbbi korona kutatók kritika nélkül átvették.
Ezt a megnevezést a középkorászok I. Géza királyunkra értették /1074-1077/, hiszen a koronán lévő másik két uralkodókép bizánci  KORTÁRS uralkodókat 
ábrázol. Dukasz Mihályt és Konstantin trónörököst.

                                                   I. Géza – Geobitzasz.        

                 Besenyő Sándor kutató rájött, hogy a “pisztosz” szót lehet úgy is fordítani, hogy az “igazhitű”. Viszont ezt a keresztény I. Gézára már
nem lehet érteni, hiszen nála már természetes volt a kereszténység
Magyarországon.

                 Lehet hogy másik uralkodót ábrázol                                                    a  “Géza”  zománckép?            

Hiszen van másik Géza nevű uralkodónk is! Ez Géza nagyfejedelem, Szent István apja,/971-997/, ki szintén az István nevet kapta a keresztvíz alatt. A nyugati krónikák őt is többször királynak nevezik! Sőt!  I. Ottó német császár is REX-nek titulálja. Ez később még sok bonyodalmat okoz a történészeinknek.
(több korai oklevélben, melyet “István király” írt alá, nem lehet eldönteni, hogy Gézát,vagy fiát, Istvánt kell érteni alatta. Ilyen a Pannonhalmi (hamis) oklevél, vagy a Veszprém-völgyi monostor görög -latin nyelvezetű alapító oklevele is.  Azóta a kutatás kiderítette, hogy az  alapító oklevelet Géza nagyfejedelem, keresztségben István íratta.)  A dátum 980 év körűl datálható.

                                                           Veszprém-völgyi kolostor alapítólevele.  /átírás, DL 11./

Az igazi megoldásra a “koronás” nevű kutató jött rá. (nevét nem írja ki, csak annyit közöl, hogy 20 éve foglalkozik a koronánk kutatásával.)
                        Ő jön rá, hogy eddig a Géza kép görög feliratát rosszul olvasták! A szövegben ugyanis ott van a középkorban gyakran alkalmazott  -signum contractionis-  egy szórövidítő jel.

 Ennek is a  -nomina sacra-  változata, ahol a szó első és utolsó betűjét írják csak ki, hogy spóroljanak a hellyel.                 Tehát a kép szövegének új olvasata így alakul:

                             Geobitz a(rkho)sz pisztosz krales turkiasz

                             Géza fejedelem, a türkök hívő királya.

                 Itt: Geobitz=Gyeucsasz = Géza,  arkhon=fejedelem.

Ebben az olvasatban bizony Szent István apját, Géza nagyfejedelmet ábrázolja a korona zománcképe.

                                                              Még egy bizonyíték:

       A Veszprém-völgyi monostor alapítólevele.    Dl. 11.

                / Steffanos kralesz, : Én, István, keresztény s egész                           Hungária királya………./
                /Én, István király  adom paloznak……../

    Géza, mint király, pénzt is veretett.
     
       /Magyarország első önálló pénze/

       Felirata: REX  STEPHANUS

       /Gedai professzor meghatározása/

          /Géza nagyfejedelem, leányát, Juditit férjhez adja a bolgár cárhoz, ki valamely oknál fogva “visszaküldi” Magyarországra. Géza neki alapította a Veszprémvölgyi apácakolostort. Lehet-
séges egy másik megoldás is: Géza felesége, Sarolt szintén a keleti ortodox vallást követte, e-
zért leányát, Juditot is így nevelte.
  Az alapítólevélben Gézát – Szteffanosz kralésznek írják/
           /Balogh Albin, Komjáthy Miklós, László Gyula  elemzései./  

          
Az oklevél kiadója: „István, a keresztény, egész Magyarország királya”. Mivel egyes források szerint Géza fejedelem keresztségben nyert neve is István volt, ezért van olyan feltételezés is, miszerint a görög oklevél kiadója Géza fejedelem volt, s így az oklevél 997 előtt keletkezett.     /Dr. Érszegi Géza/                                                

                                                  —————

Ezen korona Magyarországra kerülése úgy képzelhető el, hogy Géza fejedelem felesége, Sarolt, ki a erdélyi Gyula lánya volt, hozott magával egy koronát, 
melyet Bizáncban kapott,mikor megkeresztelték az ottani udvarban.
Vagy: Géza kapott egy koronát hálából, mert leállíttatta a Bizánc elleni támadásokat, s elkezdte az ország keresztény hitre térítését. Ő maga is megkeresztelkedett “500 előkelőjével” (az utolsó Bizánci birodalom elleni támadás 1071-ben volt)

         A mai koronára utólag szerelték fel a két Bizánci császár képlemezét, s egy másik időpontban a Géza képet.

           Hogy mikor? Erre nincs hiteles dátum. 
           
                        Csomor Lajos megállapítása: a három uralkodói kép nem illik a korona méreteihez, barkácsmunka a ráillesztése.

                                           Ez rögtön több kérdést vet fel:

                   Milyen koronát kapott Géza nagyfejedelem Bizánctól?
                   Nem a pápától volt az első korona, hanem Bizánctól?
                   Ezzel a koronával koronázták meg Szent Istvánt?
                   Ezt a koronát vitte Rómába III. Ottó Szent Péter                                 lábaihoz? 
                   Géza zománcképe hogy maradt akkor Magyarországon?
                   Hol lappangott a kép addig, míg fel nem tették a                               mostani  koronára.
                   Esetleg hamisítvány a Géza kép?

                      Kérdés kérdés hátán!     Ki tudja a valós választ?
                                                  

                                Legendáink nem lehetnek történelmi tények!       

               /egy megjegyzés: Bizánci kancellárián MINDEN eseményt feljegyeztek; de erről a korona küldésről EGYETLEN szó nincs leírva! /                    


                                                                https://martelyman.blogspot.com/2013/10/a-szent-koronank-geobitzasz-zomanckepe.html

Közzétéve ennyi ideje: 8th October 2013, szerző: Cirbolya apó